ایران
"AUTODESK MEP" 7 مورد
 طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با AUTODESK MEP

طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با AUTODESK MEP

آموزشگاه کاشانه
1394/5/9 13:55:33

مدت دوره : 50 زمان برگزاری: دوشنبه ها آغاز دوره : 94/03/11 ... مدت دوره : 50 زمان برگزاری: دوشنبه ها آغاز دوره : 94/03/11

 نرم افزارهای کامپیوتر  26-م

نرم افزارهای کامپیوتر 26-م

الیت کامپیوتر
1394/1/9 12:04:01

Archvision.RPC.2.5D Applauding People Vol.1 2CD ARCHVISION.RPC.AUTOMOBILES.VOL.3 ARCHVISION.RP ... Archvision.RPC.2.5D Applauding People Vol.1 2CD ARCHVISION.RPC.AUTOMOBILES.VOL.3 ARCHVISION.RP

 نرم افزارهای کامپیوتر  45-م

نرم افزارهای کامپیوتر 45-م

الیت کامپیوتر
1394/1/9 13:22:02

ArcGIS ArcSDE v9.2 ArcGIS.Engine.v9.0 ArcGIS.Workstation.v9.0 Architectural.Calculator.v2.0 Ar ... ArcGIS ArcSDE v9.2 ArcGIS.Engine.v9.0 ArcGIS.Workstation.v9.0 Architectural.Calculator.v2.0 Ar

 cad-cam-civil-7 نرم افزارهای

cad-cam-civil-7 نرم افزارهای

اینتل سیستم
1394/1/2 22:00:02

cad-cam-civil-7 نرم افزارهای : 3Shape TRIOS v1.2.1.0 9.0.Update.Win32.64.&.Linux64.9CD Ac ... MS.Office.v1.1.0.10 AMETank v7.6 Windows Arqcom.CAD-Earth.v4.1.1.AutoCAD.2007-2015 Atoll v3.2.1

 نرم افزارهای کامپیوتر  22-ک

نرم افزارهای کامپیوتر 22-ک

الیت کامپیوتر
1393/12/19 19:06:02

Cadence RC61/62/71 for Linux/Solaris Cadence RCC44/51/53/62/63/71 for Linux/Solaris Cadence RCV6 ... Cadence RC61/62/71 for Linux/Solaris Cadence RCC44/51/53/62/63/71 for Linux/Solaris Cadence RCV6

 نرم افزارهای کامپیوتر  83-م

نرم افزارهای کامپیوتر 83-م

الیت کامپیوتر
1394/1/10 3:18:01

BrainVoyager.QX.v2.0.7 BricsCad Platinium 14.1.13.32754 BricsCad.Platinum.v12.2.18 Bricsys Bric ... BrainVoyager.QX.v2.0.7 BricsCad Platinium 14.1.13.32754 BricsCad.Platinum.v12.2.18 Bricsys Bric

 نرم افزارهای کامپیوتر  48-ک

نرم افزارهای کامپیوتر 48-ک

الیت کامپیوتر
1394/1/9 4:16:01

Crystal.Ball.Professional.v7.3.1 Crystal.Impact.Diamond.v3.2i Crystal.Impact.Endeavour.v1.7e Cr ... Crystal.Ball.Professional.v7.3.1 Crystal.Impact.Diamond.v3.2i Crystal.Impact.Endeavour.v1.7e Cr