ایران
"پرینتر عکس" 103 مورد
دستگاه بسته بندی مجله

دستگاه بسته بندی مجله

ماشین سازی عدیلی
1395/11/4 13:37:34

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی خودکار ، مداد ، نشریه ، استامپ ، مهر ، تراش ، پاک کن ، خط کش ، غلط گ ... این دستگاه مناسب جهت بسته بندی خودکار ، مداد ، نشریه ، استامپ ، مهر ، تراش ، پاک کن ، خط کش ، غلط گ

دستگاه بسته بندی نشریه

دستگاه بسته بندی نشریه

ماشین سازی عدیلی
1395/11/4 13:37:35

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی خودکار ، مداد ، نشریه ، استامپ ، مهر ، تراش ، پاک کن ، خط کش ، غلط گ ... این دستگاه مناسب جهت بسته بندی خودکار ، مداد ، نشریه ، استامپ ، مهر ، تراش ، پاک کن ، خط کش ، غلط گ

انواع دستگاههای تاریخزن ،بسته بندی قطعه ای از ماشین سازی عدیلی

انواع دستگاههای تاریخزن ،بسته بندی قطعه ای از ماشین سازی عدیلی

ماشین سازی عدیلی
1395/10/27 10:52:17

این دستگاه دارای طراحی تکنولوژی جدید وپیشرفته می باشد که بدون استفاده از سیستمهای پنوماتیکی امکان چا ... این دستگاه دارای طراحی تکنولوژی جدید وپیشرفته می باشد که بدون استفاده از سیستمهای پنوماتیکی امکان چا