ایران
"متخصص درمان واریس درمان واریس و بیماری های ورید" 1 مورد
متخصص واریس ، کلینیک واریس ،  متخصص درمان واریس  در تهران

متخصص واریس ، کلینیک واریس ، متخصص درمان واریس در تهران

دکتر مهرداد اقدسی
1396/8/24 9:15:01

متخصص واریس - کلینیک واریس - درمان واریس - متخصص درمان واریس در تهران توسط دکتر مهرداد اقدسی پ ... عروق سیاهرگی است. متخصصین درمان واریس و بیماری های ورید در این مرکز با ارائه روش های تشخیصی درمانی