ایران
"قیمت ماسه پوکه یک تن" 2 مورد
پوکه معدنی پویا

پوکه معدنی پویا

مهندس پویا نجفی
1394/6/7 8:34:21

بسمه تعالی ساختمان خود را سبک بسازید.09183708896 استفاده از مواد و مصالح روز یک امر بدیهی و استان ... از پوکه لیکا و دماوند • بسیار بصرفه (هزینه ای تمام شده بسیار کمتر از پوکه لیکا و دماوند) • سبک و د

پوکه معدنی پویا

پوکه معدنی پویا

مهندس پویا نجفی
1394/6/7 8:32:46

بسمه تعالی ساختمان خود را سبک بسازید.09183708896 استفاده از مواد و مصالح روز یک امر بدیهی و استان ... از پوکه لیکا و دماوند • بسیار بصرفه (هزینه ای تمام شده بسیار کمتر از پوکه لیکا و دماوند) • سبک و د