ایران
"سونوگرافی هیپ و مغز نوزاد" 4 مورد
 دکتر علیرضا رمضان زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر علیرضا رمضان زاده
1397/3/2 6:00:02

نوزاد سونوگرافی تیروئید و سینه سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافی نسج نرم ماموگرافی دیجیتال پانورکس، سفالومتری دیجیتال رادیوگرافی ساده دیجیتال رادیوگرافی رنگی دیجیتال

09123930643
66932310
اخبار مرتبط با "سونوگرافی هیپ و مغز نوزاد"