ایران
"آربوسل" 4 مورد
شرکت ارش ازما2
رضا ازما
1395/12/4 13:45:01

آربوسل) • کاربرد در کلیه صنایع و مصارف خاص. • الیاف سلولز در تولید صفحه کلاچ اتومبیل هم کاربرد دارد. • این موادها هیچ گونه مشابه چینی ندارد. • الیاف سلولز بهترین جایگ

09301501021 - 09124214846
اخبار مرتبط با "آربوسل"