Tehran
سبزیجات و میوه فروشی ایران گوگل 2 مورد
سردخانه و نگهداری میوه . و بسته بندی میوه و تربار  و نگهداری محصولات زیر سفر و منجمد . سرد خانه نوید کرج .

سردخانه و نگهداری میوه . و بسته بندی میوه و تربار و نگهداری محصولات زیر سفر و منجمد . سرد خانه نوید کرج .

امیررضا اکبری
1396/2/9 11:04:19

نگهداری انواع سیفی . و پروتینی . و نگهداری میوه در دمای بالای سفر . و بسته بندی

سیب درختی

سیب درختی

محمود نصیری
1394/11/3 13:01:54

فروش سیب زرد و سرخ درختی با کیفیت عالی و تناز بالا موجود در سردخانه